Prawo cywilne

Zajmujemy się szeroko pojętymi sprawami cywilnymi:

 • udzielamy porad prawnych
 • sporządzamy pisma i umowy
 • analizujemy treść dokumentów i konsultujemy je z naszymi Klientami
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym
 • prowadzimy negocjacje

W imieniu naszych Klientów prowadzimy między innymi sprawy:

 • o zapłatę
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o wydanie rzeczy
 • o roszczenia wynikające z umów
 • o eksmisję
 • ze stosunku najmu
 • przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym

Prawo rodzinne

Pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów występujących w relacjach rodzinnych.

Prowadzimy sprawy ze stosunków małżeńskich w szczególności:

 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • o podział majątku po ustaniu wspólności

Prowadzimy sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi:

 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie ojcostwa
 • o odebranie, ograniczenie, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych
 • o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego

Pomagamy naszym Klientom uzyskać środki na utrzymanie prowadząc w ich imieniu sprawy o alimenty lub o dostarczanie środków utrzymania rodzinie.
Reagujemy na przejawy przemocy w rodzinie, doradzając naszym Klientom co do podjęcia kolejnych kroków, a w razie potrzeby reprezentujemy ich w sprawach karnych o znęcanie, naruszenie nietykalności.

Prawo karne

Podejmujemy się obrony naszych Klientów w sprawach:

 • karnych zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na etapie postępowania sądowego
 • o wykroczenia
 • dyscyplinarnych
 • w postępowaniu wykonawczym

W interesie naszych Klientów składamy m.in. wnioski o:

 • dobrowolne poddanie się karze i uzgadniamy jego warunki
 • zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego np. tymczasowego aresztowania
 • odroczenie wykonania kary, przerwę w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • wydanie wyroku łącznego

Sporządzamy środki zaskarżenia – zażalenie, apelację, kasację.

Reprezentujemy ponadto podmioty pokrzywdzone przestępstwem i pomagamy uzyskaniu rekompensaty.

Prawo nowych technologii

W przedmiocie naszych szczególnych zainteresowań mieszczą się zagadnienia prawne związane z Internetem:

 • Konsultujemy i piszemy regulaminy i inne akty umieszczane w treści witryn internetowych
 • Konsultujemy treść witryn internetowych pod względem ich zgodności z przepisami prawa
 • Zajmujemy się umowami zawieranymi na odległość
 • Prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Zajmujemy się m.in. zagadnieniami:

 • Hostingu
 • Spamu – od strony cywilno i karnoprawnej
 • Domen internetowych
 • Prawa autorskiego w aspekcie Internetu

Windykacja

Mamy wieloletnie doświadczenie w sądowej windykacji należności:

 • sporządzamy wezwania do zapłaty,
 • piszemy pozwy (w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym)
 • redagujemy wnioski o nadanie klauzuli wykonalności
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • wykorzystujemy prawne możliwości w celu jak najszybszego zabezpieczenia należności naszych Klientów
 • dochodzimy zapłaty nie tylko bezpośrednio od dłużnika, ale również od osób, które ponoszą odpowiedzialność za jego zobowiązania oraz od jego dłużników
 • jeśli okoliczności za tym przemawiają odzyskujemy należności w ramach procesów karnych

Konsumenci

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z ochroną konsumenta. Zarówno od strony przedsiębiorców,  jak i ich klientów.

 • Udzielamy porad prawnych w związku z umowami konsumenckimi.
 • Analizujemy i oceniamy postanowienia umów, regulaminów i innych wzorców pod kątem przepisów konsumenckich i dochodzimy związanych z tym roszczeń.

W szczególności zajmujemy się:

 • umowami zawartymi na odległość, w tym przez Internet
 • umowami ubezpieczenia
 • umowami usług świadczonych przez banki
 • umowami z operatorami telekomunikacyjnymi
 • umowami dotyczącymi imprez turystycznych

Pomagamy w odstąpieniu od umowy konsumenckiej oraz w jej rozwiązaniu,

Reprezentujemy strony w postępowaniu o uznanie wzorca umowy za bezskuteczny.

Dochodzimy w imieniu klienta roszczeń z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

Sporządzamy pozwy i reprezentujemy klientów przed Sądem Ochrony konkurencji i konsumenta.

W razie podejrzenia o popełnienie przestępstwa oszustwa, składamy zawiadomienie do właściwych organów i reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym.

 

Nieruchomości

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących nieruchomości, a w szczególności w sprawach:

 • o zniesienie wspólności nieruchomości
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie lub ochronę służebności
 • o zaniechanie naruszania prawa własności lub innych praw rzeczowych
 • o rozgraniczenie nieruchomości
 • dotyczących zarządu nieruchomością
 • ze stosunku najmu
 • z udziałem spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot
 • dotyczących procesu inwestycyjnego
 • sprawy wieczystoksięgowe

 

Odszkodowania

Pomagamy Klientom w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu:

 • błędów medycznych
 • wypadków samochodowych
 • naruszenia dóbr osobistych
 • innych szkód osobowych lub majątkowych

Reprezentujemy ich zarówno przed Towarzystwami Ubezpieczeń jak i przed sądami.